Nieuw poldergemaal Boven-Hardinxveld sluitstuk van maatregelen wateroverlast

46
Wethouder en heemraad op de locatie poldergemaal - Foto Suzanne Heikoop

In Boven-Hardinxveld aan de kanaaldijk-Zuid bij de Koningin Wilhelminalaan, bouwt het waterschap een nieuw poldergemaal. Met de bouw van dit gemaal zijn nagenoeg alle grootschalige werkzaamheden uit het maatregelenpakket om de overlast in Hardinxveld-Giessendam tegen te gaan, afgerond.

In 2015 liepen straten en woningen in Hardinxveld-Giessendam onder na hevige regenbuien. Dit gebeurde ook in 2005 en 2014. De gemeente en het waterschap hebben toen samen met bewoners een plan gemaakt om dit te voorkomen (‘maatregelenpakket Nazorg Wateroverlast Hardinxveld-Giessendam’). De afgelopen jaren hebben gemeente en waterschap samengewerkt om het maatregelenpakket uit te voeren. Hierbij voerde de gemeente maatregelen uit en droeg het waterschap financieel bij, en omgekeerd.

De bouw van het nieuwe poldergemaal was een belangrijk onderdeel van dit plan en vormt nu het sluitstuk van de maatregelen. ‘De afgelopen jaren is hard gewerkt om situaties als in 2015 te voorkomen. Nu zijn we op het punt aangekomen dat we richting de afronding gaan van de werkzaamheden. Dit betekent niet dat we kunnen garanderen dat alle problemen nu voorgoed zijn opgelost, maar met de maatregelen kunnen we het water beter beheersen,’ aldus wethouder Theo Boerman. Naast het bouwen van het nieuwe poldergemaal heeft het waterschap onder andere watergangen verbreedt en de duiker onder de Koningin Wilhelminalaan vervangen. Het water kan nu beter naar het nieuwe gemaal toe. De gemeente heeft zowel de ijsbaan in Boven-Hardinxveld als in Beneden-Hardinxveld laten aanpassen. Nu kunnen ze ook worden gebruikt als tijdelijke waterberging bij hevige regenval.

Februaristormen

In het weekend van 19 februari had Nederland te maken met drie stormen; Dudley, Eunice en Franklin trokken over ons land. Door de harde wind en de hevige regenval, kwam het waterpeil rond Hardinxveld-Giessendam hoog te staan. Zondagavond 20 februari bleef er veel water staan op de Nieuweweg. Door de maatregelen bleef de situatie beheersbaar. Wethouder Theo Boerman: ‘Het nut van het calamiteitenplan van gemeente en waterschap heeft zich opnieuw bewezen. De genomen maatregelen hebben er het afgelopen weekend voor gezorgd dat een situatie zoals in 2015 voorkomen kon worden. Het water stond hoog, maar met de inzet van extra pompen bleef het beheersbaar.’

“Om overlast te beperken, verdeelden onze peilbeheerders het water zo goed mogelijk om kwetsbare gebieden te ontzien”, aldus Mathieu Gremmen, heemraad van Waterschap Rivierenland. “Op veel plekken waren waterbergingen in gebruik. In Hardinxveld-Giessendam hadden wij extra pompen geplaatst. Hiermee hielden we de situatie zo goed mogelijk onder controle.”

Niet alleen een probleem in Boven-Hardinxveld

Niet alleen in Boven-Hardinxveld werd de afgelopen jaren hard gewerkt om wateroverlast tegen te gaan. Wethouder Theo Boerman: ‘We hebben te maken met steeds hevigere buien, waarbij veel water in zeer korte tijd valt. Niet alleen in Boven-Hardinxveld hadden we hier last van, ook in de rest van het dorp. Door bijvoorbeeld het verbreden van sloten, creëren van extra waterbergingen en het plaatsen van (geautomatiseerde) pompen, wordt het water zo goed mogelijk opgevangen.’ Bij de herinrichting van wegen houdt de gemeente ook rekening met de afvoer van regenwater. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld een goot aan te leggen in het midden van de weg. Een recent voorbeeld hiervan is de Weteringstraat in Boven-Hardinxveld. Aanvullend op het maatregelenpakket zijn nog enkele kleinere maatregelen in voorbereiding.

Het waterschap en gemeente Hardinxveld-Giessendam trokken samen op in de nazorg van de wateroverlast in Hardinxveld-Giessendam. De samenwerking verliep goed.

‘Een fijne samenwerking met het waterschap en inwoners heeft gezorgd voor goede oplossingen om wateroverlast in de toekomst tegen te gaan,’ aldus wethouder Theo Boerman van Openbare Werken.

Mathieu Gremmen (heemraad Waterschap Rivierenland): “met het realiseren van het gemaal in Hardinxveld-Giessendam nemen we een nieuwe belangrijke stap in het voorkomen van wateroverlast in het gebied. ”