Prestatieafspraken Papendrecht voor 2022-2023 vastgelegd

102
Op de foto van links naar rechts: Erwin Zwijnenburg van Woonkracht10, Leo Hartkoren van de CombiRaad en wethouder Arno Janssen van de gemeente Papendrecht. - Foto Gemeente Papendrecht

PAPENDRECHT – In de Woningwet staat dat woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties elk jaar prestatieafspraken moeten maken. Hierin staat bijvoorbeeld welke woningen de corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen. Ook worden afspraken gemaakt over leefbaarheid, duurzaamheid, nieuwbouw en betaalbaarheid van woningen. Woningbouwcorporatie Woonkracht10, huurdersstichting de CombiRaad en de gemeente Papendrecht hebben deze prestatieafspraken voor 2022-2023 vastgelegd.

Wethouder Arno Janssen is tevreden over hoe het proces doorlopen is. “We hebben een zorgvuldig proces doorlopen met elkaar. Ook de gemeenteraad heeft input geleverd. De inspanningen en onderlinge samenwerking heeft al mooie resultaten opgeleverd de afgelopen jaren. Met deze nieuwe afspraken voor de komende twee jaar willen we hierop verder bouwen.”

Betaalbare en duurzame woningen

De woningmarkt is behoorlijk gespannen. Ook in de sociale huursector staan de slaagkansen om een passende woning te vinden onder druk. De komende jaren gaat Woonkracht10 het aantal sociale huurwoningen vergroten in Papendrecht. In de wijk Kraaihoek komen straks meer woningen terug dan dat er gesloopt worden. Het doel is te komen tot een duurzaam en gedifferentieerd perspectief voor de wijk waarbij oog is voor kwetsbare doelgroepen en de leefbaarheid verbetert.

Er zijn daarnaast afspraken gemaakt over de samenwerking m.b.t. de opgave voor de energietransitie. Een belangrijke doelstelling is dat ook huurwoningen straks geschikt zijn voor aansluiting op een warmtenet en op termijn aardgasvrij zijn. In Papendrecht gaat de woningbouwcorporatie uiterlijk in 2025 al 771 woningen aansluiten op het warmtenet van HVC. “We willen zoveel mogelijk samen optrekken in de verduurzamingsopgave. Duurzaamheid gaat verder dan woningen van het gas afhalen. Ook maatregelen die bijdragen aan klimaatadaptatie zijn nodig. De gemeente stelt jaarlijks geld beschikbaar voor projecten van Woonkracht10 die dit stimuleren, zoals bijvoorbeeld het tuinplan,” aldus Janssen.

Tijdelijke woningen

Ook is de intentie uitgesproken om ongeveer 40 tijdelijke woningen te bouwen. Er is hiervoor een gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek gestart. De bedoeling is om begin 2022 tot concrete afspraken te komen en zo snel in te kunnen spelen op de behoefte.

Arno Janssen: “We merken dat de gemiddelde zoektijd in Papendrecht de afgelopen jaren iets is afgenomen. Toch blijft de vraag naar betaalbare (huur)woningen fors. Tijdelijke woningbouw kan een oplossing bieden voor verschillende doelgroepen zoals jongeren, statushouders of kwetsbare bewoners die met ondersteuning zelfstandig kunnen wonen.”

Ook Erwin Zwijnenburg van Woonkracht10 en Leo Hartkoren van de CombiRaad zijn verheugd met het behaalde resultaat. “De opgaven als woningnood, verduurzaming en de toenemende kwetsbaarheid van buurten en mensen, vragen snelheid van handelen en een hechte samenwerking helpt daarin. Daar gaan deze afspraken zeker in helpen.”