Ook in 2021 weer forse investering in aanpak verkeersveiligheid In Dordrecht

31

Ook in 2021 investeert de gemeente Dordrecht weer fors in de aanpak verkeersveiligheid: naar verwachting ruim €800.000,-. Sinds de start van de aanpak is daarmee al ruim €1 miljoen geïnvesteerd in veiliger verkeer in de stad. Volgend jaar is dat bedrag verdubbeld. Voor 2021 staan in totaal 38 locaties op de planning. Daarvan zijn er inmiddels 11 uitgevoerd.
Een van de plekken die al is verbeterd is de kruising Groen van Prinstererweg – Nolensweg. Daar is een drempelplateau aangebracht, waardoor de snelheid van het verkeer afneemt. Op de hoek Nassauweg – Willem de Zwijgerlaan is het fietspad doorgetrokken en het trottoir aangepast, wat de schoolomgeving veiliger maakt. In Krispijn is op 20 plekken de overgang naar de 30km zone gemarkeerd. Op de Frans Lebretlaan zijn inritconstructies aangebracht om de voorrangssituatie duidelijker te maken. Er wordt nog onderzoek gedaan naar snelheidsremmende maatregelen op deze weg, net als op de Bosboom Toussaintstraat.

Snelheid omlaag

Van de nog uit te voeren projecten gaat het in veel gevallen om snelheidsremmende maatregelen voor het autoverkeer, zoals de aanleg van drempels en plateaus. Dergelijke maatregelen worden onderzocht voor onder meer de IJsselstraat, Soembastraat, Oudelandstraat, Plein 1940-1945, Elzenlaan, Spuiweg en de Oude Veerweg.
Ook gaat de gemeente op diverse plekken verkeerssituaties verbeteren en verduidelijken door het aanbrengen van markeringen, opstelstroken of het aanpassen van de weginrichting. De gemeente bekijkt onder meer de mogelijkheden om bij de kruising Noorderbrug – Veststraat het zicht te verbeteren en de snelheid omlaag te brengen. Dat gebeurt in overleg met omwonenden. De fietsoversteek tussen Wantijdijk en Noordendijk kan ook beter. Bijvoorbeeld door de opstelplaats halverwege iets te verruimen. Onderzoek hiernaar loopt.

Rijksstraatweg
Op korte termijn starten werkzaamheden rond het benzinestation aan de Rijksstraatweg, vlakbij de N3. Hier gebeuren af en toe ongelukken. Door het verkeer dat het benzinestation verlaat beter te leiden ontstaan er minder conflicten met ander verkeer in de buurt. Deze aanpak vindt plaats in nauwe samenwerking met de eigenaar van het benzinestation.

Slimme camera’s

Op enkele kruispunten heeft de gemeente slimme camera’s laten installeren. Deze camera’s monitoren (anoniem) de verkeersbewegingen. Dat geeft meer inzicht in het functioneren van de kruising en in de mogelijke oorzaken van bijna-ongevallen. Aan de hand van deze informatie kan de gemeente eventuele verbeteringen bepalen. De slimme camera’s zijn geïnstalleerd op Talmaweg-Van Gijnweg, Krommedijk-Crayensteynstraat, rotonde Groenezoom en Chico Mendesring–Groenezoom.

Forse lijst aan plannen

Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp voor het Dordtse college en de gemeenteraad. Daarom heeft het college hier op basis van ongevalscijfers en meldingen van Dordtenaren een plan van aanpak voor opgesteld. Eind 2019 heeft de gemeenteraad dit plan vastgesteld. In 2020 is al direct voor €270.000,- uitgevoerd. Ook zijn locaties nader onderzocht en is met omwonenden gesproken over mogelijke verbeteringen. Dat heeft geleid tot een forse lijst aan plannen, die in 2021 en verder worden uitgevoerd. In 2021 is al voor ruim €500.000,- concreet aan projecten ingepland. Daar komt naar verwachting nog 3 ton bovenop. In 2022 loopt de aanpak door. In dat jaar komt de investering uit op circa €1 miljoen. De gemeente heeft het oorspronkelijke budget van €1,8 miljoen verder kunnen verhogen met een rijkssubsidie van bijna €350.000,-.

Werk met werk
Niet alle projecten worden dit en volgend jaar uitgevoerd. Sommige punten op de lijst komen later aan bod. Er wordt zo veel mogelijk werk met werk gemaakt door werkzaamheden mee te laten lopen met regulier onderhoud en projecten. Waar van toepassing worden omwonenden vooraf geïnformeerd over en/of betrokken bij de verkeersmaatregelen.