Coffeeshops in buitengebieden Dordrecht mogelijk

96

DORDRECHT – Het moet in de toekomst mogelijk worden coffeeshops op andere locaties buiten de binnenstad toe te staan. Belangrijkste argument om hiervoor het coffeeshopbeleid te wijzigen, is het verminderen van de druk op het woon- en leefklimaat in de omgeving. De gemeente stelt wel een aantal voorwaarden aan nieuwe initiatieven buiten de binnenstad. 

Hoewel coffeeshops in Nederland worden gedoogd, zijn ze onderdeel van een keten van illegale hennepteelt en –handel. In Dordrecht wordt aan maximaal vijf coffeeshops een vergunning verleend. Voor meer coffeeshops is geen plaats. In Dordrecht zijn op dit moment vijf coffeeshops. Dat betekent dat er vooralsnog geen ruimte is voor een nieuwe coffeeshop.

Overlast
In 2011 en 2013 is onderzoek verricht naar overlast van coffeeshops. Omwonenden ervaren overlast van parkeren, asociaal verkeersgedrag, lawaai, samenscholing en vervuiling. Indien een coffeeshop op een locatie wordt gevestigd met minder omwonenden wordt de overlast beperkt. Dat blijkt ook uit de ervaringen van Kerkrade. Deze gemeente beschikt over een buiten de stadskern gelegen coffeeshop.

Risico’s
Een keerzijde van verplaatsing buiten de binnenstad is de geringe sociale controle. Ook is het voor toezichthoudende instanties lastiger (onaangekondigde) controles uit te voeren. Daarnaast kan het vanwege de goede bereikbaarheid ook een aanzuigende werking hebben op bezoekers van buiten de stad. In hoeverre deze risico’s zich daadwerkelijk voordoen, hangt volgens het college van b&w af van de ligging en de wijze van bedrijfsvoering van de exploitant.

Maatwerk
Burgemeester A.A.M. Brok: ‘De aanpak van georganiseerde hennepteelt is een speerpunt van het college. Bij het gedogen van coffeeshops wordt nauwkeurig gekeken naar omwonenden, parkeermogelijkheden, aanwezigheid (gevoelige) bedrijven in de omgeving en mogelijkheden voor toezicht.’ Alles in ogenschouw genomen, lijken de meest geschikte locaties zich te bevinden aan de randen van bedrijventerreinen, langs ontsluitingswegen en stadsranden. Brok: ‘Uitgangspunt blijft maatwerk bij het beoordelen van de initiatieven voor de vestiging van coffeeshops in het buitengebied. Per inrichting kunnen beveiligingsmaatregelen worden opgelegd of openingstijden worden beperkt.’

Volgens de gemeente moet het mogelijk zijn om binnen de randvoorwaarden coffeeshops buiten het centrum te vestigen. Daarvoor wordt het beleid aangepast:

  • De gemeente streeft naar een goede spreiding van coffeeshops over de stad, met maximaal drie coffeeshops in de binnenstad;
  • De coffeeshops zijn kleinschalig en gericht op de lokale gebruiker;
  • De verantwoordelijkheid voor het zoeken van een geschikte locatie voor een coffeeshop buiten het centrum ligt bij de ondernemer zelf. Die is ook verantwoordelijk voor de procedures die gevolgd moeten worden en de communicatie met de directe omgeving.

Twee eigenaren van coffeeshops hebben aangegeven graag naar een plek buiten het centrum te willen verhuizen. Met inachtneming van de randvoorwaarden wil de gemeente medewerking verlenen om de verhuizing mogelijk te maken. Het initiatief blijft bij de exploitant(en). De gemeente is bereid mee te denken