Burgemeester Jaap Paans kondigt zijn vertrek en afscheid aan in Alblasserdam

128
Foto Archief

 Burgemeester Jaap Paans kondigt vandaag zijn vertrek en afscheid aan. Met een brief aan de Koning vraagt de burgemeester om hemper 31 januari 2023 eervol ontslag te verlenen. 

Afwegingen bij besluit

Sinds 2015 is burgemeester Paans met veel energie en plezier burgervader in ons prachtige Damdorp. Door een laagdrempelig contact met inwonersen organisaties in het dorp voelde de burgemeester zich snel Alblasserdammeronder de Alblasserdammers. Mensen afkomstig uit alle windstreken, die samen het dorp karakter geven. 

In het afgelopen jaar hebben zich ontwikkelingen voorgedaan rond het werk en in het persoonlijk leven van de burgemeester. “Ontwikkelingen die aanleiding geven nu anders tegen desituatie aan te kijken dan toen ik besloot mijzelf beschikbaar te stellen voor een tweede ambtstermijn. Omstandigheden die mij, in een snel groeiend besef,tot het inzicht hebben gebracht dat het goed is mijn ambtsketen per 31 januari 2023 over te dragen aan een Kroonbenoemde opvolger. Zo laat ik het schip koersvast achterin handen van een nieuwe stuurman. Ik zalop dat moment mijn pad vervolgen met een open blik naar mijn toekomst”.

Uitdagingen voor nieuwe burgemeester

“Alblasserdam staat, net als vele gemeenten, voor grote uitdagingen”. Zo schrijft Paans in zijn briefaan de Koning. Uitdagingen “die rechtvaardigen dat de nieuw aangetreden gemeenteraad zich beraadt over een nieuw, actueel profiel voor het ambt van burgemeester in deze tijd”. Met grote tegenstellingen, polarisatie, financiële en sociaaleconomische opgaven, met een nasleep van de COVID-19 pandemie in een context van grote internationale instabiliteit. Een tijd die vraagt om een andere aanpak op basis van een nieuw profiel.

Proces om te komen tot een nieuwe burgemeester

Burgemeester Paans en de fractievoorzitters in de gemeenteraad zijn eensgezind in hun voornemen om bestuurlijke continuïteit te waarborgen. Dit doen ze door te zorgen voor een goed ingewerkte ploeg nieuwe wethouders. Ook is men eensgezind om, naast de vorming van een nieuwe coalitie en college,te komen tot een breed gedragen profielschets voor de vacante functie van burgemeester. Onder regie van de Commissaris van de Koning zal het proces van selectie, voordracht en benoeming van een nieuwe burgemeester worden doorlopen. Een uit de gemeenteraad samengestelde commissie zal vanaf 19 april 2022 het voorbereidend werk verzorgen. Het doel is om te komen tot een breed gedragen voorkeurskandidaat van de gemeenteraad in het najaar van 2022.

Stabiele politiekin Alblasserdam

Vicevoorzitter van de gemeenteraad, Herman Verweij: “de burgemeester heeft ons tijdig geïnformeerd over zijn voornemen. Wij betreuren zijn vertrek met respect voor zijn afwegingen. Net als de burgemeester willen alle fractievoorzitters de bestuurlijke stabiliteitwaarborgen. In een instabiele wereld staan we deze maanden zij aan zij. Het is onze gezamenlijke opgave een nieuwe ploeg met wethouderssamen te stellen die met bredesteun samen met de burgemeester het dagelijks besturen van ons dorp gaat voortzetten. Aan de commissie zal gevraagd wordenomAlblasserdammers in de gelegenheid te stellen inbreng te leveren voor de profielschets vande nieuwe burgemeester.”

Naar verwachting zal burgemeester Paans medio januari 2023 afscheid nemen van Alblasserdam en streeft de gemeenteraad er naar dat de nieuwe burgemeester rond 1 februari 2023 wordt geïnstalleerd.