Voortzetting coalitiesamenwerking Gemeente Alblasserdam

29

 Op woensdag 2 juni en woensdag 9 juni heeft burgemeester Paans van de gemeente Alblasserdam overleg gevoerd met de voorzitters van de zes politieke fracties in de gemeenteraad van Alblasserdam. Hij heeft vastgesteld dat er brede overeenstemming bestaat over de wenselijkheid van bestuurlijke continuïteit. Op dinsdag 29 juni bespreekt de raad dit in zijn openbare vergadering. Het college zet in de huidige samenstelling de bestuurlijke werkzaamheden voort. 

De fractievoorzitters, gesteund door hun fracties, hechten belang aan continuïteit van bestuur en voortzetting van de werkzaamheden voor de nog resterende bestuursperiode. Die duurt tot het aantreden van een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college na de aankomende verkiezingen op 16 maart 2022. 

Aanleiding 

Op 1 juni is de gemeenteraad geïnformeerd over de beëindiging van de coalitiesamenwerking tussen SGP, CDA en PvdA door de fractie van de SGP. Wethouder Peter Verheij heeft in het college van 1 juni gemeld dat het beëindigen van de coalitiesamenwerking door de SGP voor hem aanleiding was om zijn wethouderschap te beëindigen. 

Waarneming van portefeuilles 

De al eerder ingevoerde waarneming van portefeuilles door de wethouders en burgemeester blijft hetzelfde: 

– Portefeuille Financiën: wethouder Kraijo 

– Portefeuille Jeugdzorg: wethouder Jongmans 

– Portefeuille Openbare Ruimte: wethouder Kraijo 

– Portefeuille Ondernemen en projecten Waterhoven en Nedstaal: burgemeester Paans 

– Portefeuille Bedrijfsvoering: burgemeester Paans 

– Portefeuille Vastgoed: wethouder Jongmans 

– Drechtstedenbestuur: burgemeester Paans 

– Algemeen Bestuur Dienst Gezondheid & Jeugd: wethouder Jongmans 

– Portefeuillehoudersoverleg Sociaal: wethouder Jongmans 

– Portefeuillehouders overleg Middelen: burgemeester Paans/wethouder Kraijo 

– Portefeuillehoudersoverleg Economie: burgemeester Paans 

– Werkgroep Werk & Inkomen: wethouder Jongmans 

Begroting 2022 

Op 7 en 8 juli vergadert de gemeenteraad over het (financieel) perspectief van de gemeente voor de periode 2022-2025, ter voorbereiding van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Tijdens de Algemene Beschouwingen op deze avonden zullen de fracties aangeven wat men in deze bestuursperiode nog wil realiseren, uitgaande van de daarvoor beschikbare middelen.