Drechtsteden leveren ‘eerlijke bijdrage’ aan duurzame energie

35
Foto PR

De regio Drechtsteden publiceert vandaag de Regionale Energiestrategie (RES) Drechtsteden 1.0. In de RES 1.0 beschrijft elke energieregio de eigen keuzes en afwegingen in relatie tot de energietransitie. In de Drechtsteden willen we een bijdrage van 0,37 terawattuur (TWh) leveren aan de landelijke opgave om in 2030 tenminste 35 TWh duurzame elektriciteit op land op te wekken en 12.000-25.000 woningequivalenten (WEQ) van de landelijke opgave van 1.5 miljoen WEQ aardgasvrij maken.

Bod Drechtsteden: 0,37 TWh

Gebaseerd op zorgvuldige overwegingen, ons participatieproces én landschappelijk en technisch onderzoek doen wij een bod van 0,37 TWh aan duurzame energieopwekking in 2030. Dit bod is realistisch én betekent dat onze regio een eerlijk deel van de landelijke opgave op zich neemt.

We kiezen ervoor om zo veel mogelijk elektriciteit op te wekken door zon op daken. Met zon op daken alleen komen we er echter niet. Daarom willen wij opwekking van zonne-energie in restruimten (o.a. spoor- en wegbermen, op (voormalige) stortplaatsen en braakliggende terreinen) onder strikte voorwaarden en criteria toestaan. Ook hebben onze gesprekken met onze samenleving en landschappelijke en technische onderzoeken geleid tot vier uitwerkingsgebieden (zie afbeelding 18 uit de RES 1.0) waar de betreffende gemeenten grootschalige duurzame opwekking van elektriciteit door zon en wind onder strikte randvoorwaarden en criteria willen toestaan.

Onze aanpak: nuchter, betaalbaar en evenwichtig

We streven in de Drechtsteden naar een energietransitie waar de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld. Het is voor ons belangrijk om, op basis van een gedegen analyse, keuzes te maken die kunnen rekenen op een breed draagvlak in onze samenleving. Een praktische aanpak met een ‘gezonde dosis nuchterheid’ staat hierbij centraal.

“In het proces naar de RES 1.0 hebben we door middel van een uitgebreid participatietraject onderzocht hoe we tot een realistisch en gedragen bod kunnen komen. Een bod dat niet alleen aansluit bij de mogelijkheden van onze regio, maar ook bij de wensen en ideeën van onze inwoners. Ons doel was steeds om wederzijds begrip te creëren voor elkaars standpunten en ideeën voor de te nemen stappen in de komende periode,” aldus Jacqueline van Dongen, regionaal portefeuillehouder energietransitie Drechtsteden.

Gemeenteraden, Algemeen Besturen Waterschappen en Provinciale Staten aan zet

Het regionale proces waarin de RES 1.0 is opgesteld is bijna afgerond. Als laatste zijn nu de zeven gemeenteraden, Algemeen Besturen van de twee Waterschappen en de Provinciale Staten aan zet. De RES 1.0 is aangeboden ter besluitvorming. Het is de verwachting dat voor het zomerreces 2021 een besluit is genomen door de tien overheidsorganen.

De plannen uit de RES 1.0 kunnen pas worden uitgevoerd nadat deze zijn vastgelegd in het gemeentelijke en provinciale beleid en de regels voor de leefomgeving. Na het regionale proces waarin de RES 1.0 is vastgesteld, volgt daarom nog een lokaal proces om de plannen in de lokale omgevingsvisies en programma’s vast te leggen. Pas hierna kunnen initiatiefnemers een vergunning aanvragen om uitvoering te geven aan een passend project.

Lees de volledige RES 1.0 op: www.drechtstedenenergie.nl/res


In 2019 is het Nederlandse Klimaatakkoord gepubliceerd. Hierin staat hoe Nederland de afspraken uit de klimaatovereenkomst van Parijs nationaal gaat uitwerken. Het doel is om onze nationale CO₂-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen vergeleken met 1990. Dit is een belangrijke stap voor het lange termijndoel om in 2050 tenminste 95% minder CO₂ uit te stoten. De energietransitie is een belangrijke opgave om deze doelen te bereiken. Voor een deel van deze opgave is Nederland opgedeeld in dertig energieregio’s. Drechtsteden is een van deze dertig regio’s.