Verkenner Peter Verheij: Verder in Vernieuwen

135

ALBLASSERDAM – Peter Verheij, lijsttrekker van de SGP, heeft zijn verkenning naar de mogelijkheden om te komen tot een nieuw college voor de nieuwe bestuursperiode 2018 – 2022 afgerond. Hij heeft zijn verslag vanavond aan de lijsttrekkers van de vijf andere partijen aangeboden.

Afgelopen week voerde Verheij met de vijf andere partijen in de gemeenteraad verkennende gesprekken. Deze verkenning was bedoeld om op basis van de verkiezingsuitslag na te gaan welke politieke partijen tot samenwerking en collegevorming willen komen en te bespreken welke manier van besturen, agenderen en prioriteren de nieuwe periode kenschetst. De gesprekken met de fracties inspireerden Verheij tot het motto van zijn verslag: ‘Verder in Vernieuwen’.

Vernieuwen naar Samenlevingsagenda 2.0 Samen doen zit inmiddels in het DNA van Alblasserdam. Het is nu de tijd om verder te gaan in vernieuwen. In de context van deze verkenning heeft ‘verder in vernieuwen’ meerdere betekenissen, aldus Verheij in zijn verslag. Het betekent – voortbouwend op de ervaring die we tot nu toe hebben – vérder gaan in het betrekken van inwoners, ondernemers en instellingen dan tot dusver. Daarbij past het komen tot een samenlevingsagenda 2.0, een echt gezámenlijke agenda.

Het betekent ook verder gaan dan tot nu toe in het positioneren van de gemeenteraad in het agenderen en vaststellen van deze samenlevingsagenda. In 2014 deed het college dit. En verder in vernieuwen doelt ook op het verder gaan met een samenwerking van SGP, PvdA en CDA in het college waarmee reeds ervaring is opgedaan, die op elkaar is ingespeeld en die continuïteit en stabiliteit biedt. “Juist een ervaren team”, zo motiveert Verheij in zijn verslag, “lijkt mij in staat verder te vernieuwen op basis van de samenwerking en het vertrouwen dat er is.” Rekenschap geven van verkiezingswinst VVD Hij adviseert bovendien rekenschap te geven van de verkiezingswinst van de VVD door zowel in een op te stellen coalitieakkoord als een samenlevingsagenda 2.0 door de VVD genoemde thema’s te betrekken.

Het is nu aan de lijsttrekkers van de zes partijen om het verslag met hun achterban te bespreken. Het zal donderdag 29 maart direct na de installatie van de nieuwe gemeenteraad in het openbaar besproken worden door de lijsttrekkers.

Noot voor de redactie: 

Het verslag van de verkenner is als bijlage bij dit persbericht gevoegd. De verslagen van de gesprekken