Extra geld voor jeugdhulp Zuid-Holland Zuid

68

Regio – Het Algemeen Bestuur van de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid wil extra geld vrijmaken voor de jeugdhulp in 2018. Dit is nodig om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen. Tegelijkertijd vraagt het AB aan de minister van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) meer rijksmiddelen ter beschikking te stellen.

De overgang van jeugdhulp van het Rijk naar gemeenten ging gepaard met bezuinigingen van ruim 15 procent, terwijl de zorgvraag de afgelopen jaren steeg. Om dit te kunnen bekostigen investeerden de gemeenten in Zuid-Holland Zuid in 2017 ongeveer 5,4 miljoen euro extra voor jeugdhulp en 1,7 miljoen voor de jeugdtaken bij Veilig Thuis, boven het budget dat zij van het Rijk kregen. Het Algemeen Bestuur is van plan om in 2018 eenzelfde bedrag extra te investeren. Dit is op te maken uit het Meerjarenperspectief 2018-2022 dat het AB voorlegt aan de gemeenten in de regio

Belang van het kind

Volgens Jolanda de Witte, coördinerend portefeuillehouder Jeugd ZHZ, is het belang van het kind uitgangspunt. “We zien dat de transformatie in gang is gezet. Meer jeugdigen ontvangen jeugdhulp doordat de kosten per jeugdige zijn gedaald. Dat is positief, maar we constateren ook dat er een gat in de financiën is ontstaan door de bezuinigingen die het Rijk eerder doorvoerde en de toegenomen vraag naar jeugdhulp. Daarom heb ik de minister uitgenodigd met ons in gesprek te gaan hoe we dit met elkaar oplossen.”

Stevige transformatieopdracht

Naast het beschikbaar stellen van de extra middelen zetten de gemeenten intensief in op preventie en een lagere instroom in de zware zorg. Hierbij wordt in samenhang gekeken naar de drie verschillende onderdelen van het sociale domein: maatschappelijke ondersteuning, werk en jeugdhulp.

Als het gaat om de specialistische jeugdhulp die zorgaanbieders leveren, ligt de nadruk op ‘hulp thuis, tenzij’ en op de intensiteit van die hulp.

Meerjarenperspectief

In het Meerjarenperspectief Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2018-2022 geeft het AB een doorkijk voor de komende jaren, zowel financieel als wat er nodig is om de transformatie uit te voeren. Het meerjarenperspectief gaat als voorstel naar de gemeenteraden van de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid.