Politiek hoofdlijnenakkoord 2022-2026, Samen bouwen aan een sterk en groen Dordrecht

104

Met elkaar bouwen aan de toekomst van Dordrecht. Aan een levendige stad, met gelijke kansen voor iedereen. Waar duurzaamheid vanzelfsprekend is. Een veilige stad die groeit en bloeit, omdat groen er de ruimte krijgt. Waar mensen sneller een passende woning vinden en prettig wonen, werken, sporten en recreëren. Waar bedrijven zich graag vestigen. Kortom, samen bouwen aan een sterk en groen Dordrecht. Dáár gaat de nieuwe coalitie van Dordtse VVD, GroenLinks Dordrecht, CU-SGP Dordrecht en CDA Dordrecht voor. Die ambitie vormt de kern van het politiek hoofdlijnenakkoord 2022-2026. Om dat te bereiken wil de coalitie haar plannen samen met de gemeenteraad en de stad verder uitwerken en uitvoeren.

In het politiek akkoord staan nieuwe ambities die Dordrecht sterker en groener maken. Natuurlijk is daarbij oog voor de uitdagingen. Zoals de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de klimaatcrisis, de inflatie, de vergrijzing en de krapte op de woning- en arbeidsmarkt. Maar de coalitie ziet vooral kansen voor de stad.

Focus
Dordrecht investeert in de toekomst. In een gezonde groei van de stad. In projecten die de stad en de inwoners sterker maken. Dat is vastgelegd in Agenda 2030. Die investeringsagenda krijgt met het politiek akkoord nieuwe, ambitieuze accenten. Deze focuspunten vormen de basis en geven aan waar de komende vier jaar extra stappen worden gezet:

  • Meer betaalbare woningen
  • Een duurzame en groene stad
  • Bestaanszekerheid en gelijke kansen voor alle Dordtenaren
  • Economische groei en een gezonde arbeidsmarkt
  • Een veilige, leefbare en levendige stad

Zo wil Dordrecht de komende jaren 4.000 extra woningen bouwen, met focus op betaalbare woningen. 30% valt in de sociale bouw. De omslag naar schone energie krijgt een forse versnelling, het armoedebeleid wordt verruimd en er komen meer handhavers op straat. Ook investeert de coalitie extra in sport en wil ze meer kinderen laten sporten met inzet van de Dordtpas. Er komt een stadspark voor alle Dordtenaren en een stadsstrand in het Wantij.

Dordrecht blijft investeren in het onderwijs, zodat iedereen gelijke kansen heeft en opleidingen goed aansluiten bij de arbeidsmarkt van de toekomst. De succesvolle MKB-aanpak wordt voorgezet. Dordrecht blijft goed bereikbaar met auto en OV; in de stad worden lopen en fietsen vanzelfsprekend. Door de Grote Markt te vernieuwen ontstaat de zo gewenste verbinding tussen de historische havens en het winkelgebied. De gemeentelijke lasten blijven in vergelijking met andere gemeenten laag, maar wel passend bij de voorzieningen in onze stad. De hondenbelasting verdwijnt in Dordrecht.

Samen
De plannen in het akkoord geven een duidelijke richting, maar zijn op hoofdlijnen geformuleerd. Dat biedt ruimte om het samen met de raad en de stad verder uit te werken en uit te voeren. De toekomst van Dordrecht is immers een zaak van ons allemaal. De coalitie is ervan overtuigd dat als iedereen er de schouders onder zet, de toekomst van Dordrecht er geweldig uit ziet. Op naar een sterke en groene stad. Samen maken we Dordt!

College
De kandidaat-wethouders om samen met burgemeester Wouter Kolff het nieuwe college van Dordrecht te vormen zijn Maarten Burggraaf en Marc Merx (beiden VVD) , Chris van Benschop en Tanja de Jonge (beiden GroenLinks), Rik van der Linden (ChristenUnie-SGP) en Peter Heijkoop (CDA). De benoeming vindt plaats op dinsdag 31 mei door de gemeenteraad. In dezelfde raadsvergadering wordt afscheid genomen van wethouder Marco Stam en vindt het debat over het nieuwe akkoord plaats.

Alle plannen zijn te vinden op www.dordrecht.nl/politiekakkoord.