Verkeersmaatregel 50 km/u op Haringvlietbrug schuift twee weken op

31
De Haringvlietbrug - Foto Rijnmond

De invoering van 50 km per uur op de Haringvlietbrug schuift twee weken op. Hierdoor hebben de veiligheidsregio’s meer tijd om zich goed voor te bereiden en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten beter te organiseren. Rijkswaterstaat voert deze twee weken extra inspecties uit zodat het verkeer veilig over de brug kan. Na deze twee weken wordt de snelheid terug gebracht naar 50 km/per uur en wordt het verkeer in beide richtingen via één rijstrook over de brug geleid.

Eerder was al besloten om de brug eenmaal per week te openen voor de hoge scheepvaart (>13m) op vrijdag om 12 uur, aansluitend op een inspectie. Deze maatregel blijft gelden.

Na deze twee weken

Vanaf maandag 9 augustus 05.00 uur geldt dan op de Haringvlietbrug de nieuwe maximumsnelheid van 50 km/uur. Daarnaast wordt in beide richtingen het verkeer via één rijstrook over de brug geleid. Deze maatregelen blijven in principe van kracht tot aan de vervanging van de klep in 2023.

Ter voorbereiding op de invoering van de snelheidsverlaging plaatst Rijkswaterstaat diverse verkeersmaatregelen op de weg zoals bebording en barriers. Dit gebeurt van zondagnacht8 augustus 21.00 uur op maandagochtend 9 augustus 05.00 uur. De brug is tijdens deze werkzaamheden afgesloten voor alle verkeer. De parallelbaan blijft open voor (brom)fietsers en landbouwverkeer.  

Meer informatie

Meer informatie en het laatste nieuws over de maatregelen, de hinder voor (vaar)weggebruikers en veel gestelde vragen vindt u in ons online dossier ‘Maatregelen Haringvlietbrug’: www.rijkswaterstaat.nl/maatregelenharingvlietbrug.

Forse opgave

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Ook zijn ze door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen en daarom worden ze nu vernieuwd. Voor deze omvangrijke klus maken we zo veel mogelijk gebruik van slimme en duurzame technieken. De Haringvlietbrug is een van de bruggen die wordt aangepakt


Bericht Gemeente Hoeksche Waard:

Gemeente Hoeksche Waard werd, evenals andere gemeenten en belanghebbende partijen, eind juni volledig verrast door de aangekondigde maatregelen. Vanuit de betrokken provincies, veiligheidsregio’s en een groot aantal gemeenten is overleg gevoerd met RWS om aan te dringen op alternatieven die minder hinder en minder langdurig nadelige effecten opleveren voor het verkeer en onze economie.

Uit die overleggen is gebleken dat RWS bij de voorbereiding van het besluit onvoldoende oog heeft gehad voor nadelige effecten op het gebied van bereikbaarheid van de hulpdiensten. Bovendien hebben gemeenten en hulpdiensten te weinig tijd gekregen zich voor te bereiden op deze situatie.

 

Burgemeester Bram van Hemmen heeft in de afgelopen week als woordvoerder namens betrokken veiligheidsregio’s en burgemeesters intensieve gesprekken gevoerd met de directeur en verschillende medewerkers van RWS. Dit deed hij in samenwerking met de plaatsvervangend directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Ook hebben zij de directeur-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gesproken, die namens de minister het woord voerde vanwege haar vakantie.

 

Tijdens deze gesprekken is nadrukkelijk de wens op tafel gelegd de afsluiting uit te stellen met twee à drie weken, om interregionale bijstandsafspraken en eventueel noodzakelijke aanpassingen in alarmeringen met betrekking tot basiszorg vorm te kunnen geven. Eveneens willen we deze tijd gebruiken om in gesprek te gaan over de voorwaarden die samenhangen met het handhaven van de maximale snelheid om alsnog twee rijbanen per rijrichting open te kunnen houden.

 

Deze gesprekken hebben geresulteerd in het besluit van RWS de maatregelen met twee weken uit te stellen. Burgemeester Van Hemmen: “Dit is een resultaat van de gezamenlijk geleverde inspanningen, goede samenwerking en het vertrouwen tussen alle betrokken provincies, veiligheidsregio’s, burgemeesters en gemeenten. Doordat we gezamenlijk een vuist hebben gemaakt tegen het eerder genomen besluit van RWS hebben we RWS ervan kunnen overtuigen dat de consequenties van hun besluit onacceptabele veiligheidsrisico’s voor onze inwoners met zich meebrengen. Naast de nadelige effecten voor het verkeer en onze economie, zijn we vooral bezorgd over de bereikbaarheid van hulpdiensten. Het stemt ons tevreden dat RWS naar aanleiding van deze gesprekken het eerder genomen besluit heeft uitgesteld. In samenspraak, dat is wat ons betreft de norm van hoe we moeten samenwerken bij het vervolg van dit project en bij toekomstige infrastructurele projecten. Naar onze mening is hiermee een goede basis gelegd voor vervolggesprekkenen daar benutten we ook de komende twee weken voor.”