Gemeenteraad Alblasserdam stelt 1,1 miljoen euro beschikbaar voortzetting Huis van de Samenleving

84

AlblasserdamDe gemeenteraad van Alblasserdam heeft in haar vergadering van 18 december met ruime meerderheid ingestemd met het collegevoorstel om de plannen voor het Huis van de Samenleving voort te zetten. Om die plannen te kunnen realiseren heeft de raad een extra krediet van EUR 1,1 miljoen beschikbaar gesteld.

Dit extra krediet was nodig vanwege een forse tegenvaller op de bouwkosten. Daarnaast was een extra investering nodig om de bibliotheek in het Huis van de Samenleving te vestigen. De jaarlasten voor de gemeentelijke huisvesting blijven met dit besluit gelijk. De voorbereidingen voor de renovatie van het gemeentehuis starten in januari. Afhankelijk van de voortgang met de renovatie wordt de uitvoering van het Raadhuisplein opgepakt. Naar verwachting kan het Huis van de Samenleving in 2020 worden opgeleverd. 

Al sinds 2014 wordt gesproken over de aanpak van het gemeentehuis van Alblasserdam. Het pand is toe aan renovatie omdat het niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Bovendien heeft de gemeenteraad de wens uitgesproken om bij de renovatie een relatie te leggen met de centrumontwikkeling en een verbinding te maken met het plein, waarmee verlevendiging en huiskamergevoel het uitgangspunt moet zijn. De bedoeling is om er –met partners- een Huis van de Samenleving van te maken. 

“waarde toevoegen aan het dorp” 

Wethouder Peter Verheij is tevreden met het besluit van de gemeenteraad: ” Met het Huis van de Samenleving voegen we echt waarde toe aan ons dorp. We doen recht aan de visie centrumhart en we bieden de Alblasserdammers een huiskamer. Het doorzetten van die plannen is daarom van grote waarde. Het komt nu aan op een adequate uitvoering binnen de afgesproken tijd, het budget en de kwaliteit. Er is ook nog huiswerk te doen: we zullen nadrukkelijk de bereikbaarheid, parkeren en toegankelijkheid van het centrum verder uitwerken conform de wens van veel oudere Alblasserdammers. Ik verheug me op de verdere samenwerking met onze partners BibliotheekAanzet, SMILE en de politie.” 

Proces 

Na een brainstorm en ontwikkelproces met de Alblasserdamse gemeenschap kon de gemeenteraad in juni 2017 instemmen met een definitief ontwerp voor de renovatie van het gemeentehuis. Daarbij werd een uitvoeringskrediet van EUR € 7,9 miljoen beschikbaar gesteld. In november 2017 is de gemeente gestart met een Europese Aanbestedingsprocedure, waarvoor meerdere partijen zich hadden ingeschreven en er uiteindelijk slechts 1 partij overbleef. Gedurende de aanbestedingsprocedure (in december 2017) gaf de bibliotheek te kennen dat ze ook wilden verhuizen naar het toekomstige Huis van de samenleving. Nadat bleek dat het mogelijk was om een ruimte in het te renoveren gemeentehuis aan de bibliotheek toe te kennen is dat ingepast in het ontwerp. In januari 2018 was het Definitief Ontwerp verder uitgewerkt in een bestek. Uiteindelijk heeft in mei 2018 één inschrijver een offerte ingediend. Deze is inhoudelijk goed beoordeeld, maar lag ver boven de raming.