Ontwerpbestemmingsplannen Dordtse Kil IV, rijksweg A16/N3 en milieueffectrapportage ter inzage

83

DORDRECHT – Vanaf 11 februari liggen de ontwerpbestemmingsplannen voor Dordtse Kil IV, rijksweg A16/N3 en de milieueffectrapportage ter inzage. Daarmee zet de gemeente weer een belangrijke stap in de ontwikkeling van de Westelijke Dordtse Oever (WDO). 

Begin vorig jaar startte het proces met de inspraak op de beide voorontwerpbestemmingsplannen. Er is gesproken met omwonenden en ondernemers en met verschillende partijen zoals de provincie, de veiligheidsregio, het waterschap en aangrenzende gemeenten. Op basis van de inspraakreacties en de gesprekken zijn vervolgens de ontwerpbestemmingsplannen opgesteld. Dit heeft langer geduurd dan verwacht. Wethouder Jasper Mos (WDO): ‘We zetten nu een belangrijke stap, ook voor de bereikbaarheid van huidige ondernemers en het drukke knooppunt N3/A16.’

Zorgvuldig proces
Vanaf 2018 komt er een nieuwe Omgevingswet waarin allerlei wetten en regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water worden samengevoegd. Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet heeft de gemeente medio vorig jaar toestemming gekregen van het Rijk om de ontwerpbestemmingsplannen Dordtse Kil IV en rijksweg A16/N3 nu alvast volgens de nieuwe manier op te stellen. Dat gaf de mogelijkheid om ook onderwerpen als duurzaamheid, externe veiligheid, waterveiligheid en geluid overzichtelijk in het bestemmingsplan te regelen. Dit vroeg wel meer voorbereiding. Daarnaast hebben de besprekingen met de provincie Zuid-Holland over de fasering en het tempo van uitgifte van het bedrijventerrein ook extra tijd gekost.

Zienswijze
Op zaterdag 11 februari start de ter inzagelegging van de ontwerpbestemmingsplannen. Tot en met vrijdag 24 maart 2017 kan iedereen bij de gemeenteraad een zienswijze indienen tegen de ontwerpbestemmingsplannen en de milieueffectrapportage. De ontwerpbestemmingsplannen Dordtse Kil IV, rijksweg A16/N3 en de bijbehorende milieueffectrapportage (MER) staan vanaf zaterdag 11 februari op www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen. Ook zijn de plannen tijdens kantooruren in te zien in de hal van het Stadskantoor op de Spuiboulevard 300. Meer informatie over de ontwikkeling van de Westelijke Dordtse Oever staat op www.dordrecht.nl/wdo en het raadsinformatiesysteem.